Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Definities

Onder “vervoerder” in de zin van deze voorwaarden wordt verstaan DEMATRA NV.

Onder “opdrachtgever” in de zin van deze voorwaarden wordt verstaan al diegenen die een transportopdracht verstrekken, of meer algemeen een rechtsverhouding aangaan met de vervoerder. Dit brengt onder meer met zich mee dat de opdrachtgever bevestigt dat de goederen, die hij aan de vervoerder toevertrouwt, zijn eigendom zijn, hetzij dat hij als mandataris mag beschikken, derwijze dat hij huidige voorwaarden niet enkel voor zichzelf aanvaardt maar ook voor zijn opdrachtgever evenals voor de eigenaar ervan.

Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten aan en overeenkomsten met, en meer in het algemeen alle rechtsverhoudingen met de vervoerder tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en voor zover de bepalingen van deze voorwaarden op de rechtsverhouding van toepassing zouden kunnen zijn. Dit houdt in dat de algemene voorwaarden van elke wederpartij, onder welke vorm dan ook, op geen enkele wijze toepassing kunnen vinden op de rechtsverhouding met de vervoerder. Tussen partijen zijn verder de algemene Belgische expeditie voorwaarden van toepassing, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 juni 2005, dit voor zo ver deze bepalingen niet afwijken van de navolgende voorwaarden, in welk geval huidige voorwaarden voorrang genieten.

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en gelden slechts als uitnodiging tot het geven of verstrekken van een opdracht, tenzij schriftelijk anders door de vervoerder vermeldt. Een transportopdracht houdt in in te stemmen met huidige voorwaarden en deze als contractueel bindend te aanvaarden. De vervoerder behoudt zich het recht voor om transportopdrachten te weigeren ondanks gedane aanbiedingen.

Transportdocumenten

De opdrachtgever is steeds verplicht tijdig alle documenten bij de vracht te voegen, die krachtens wettelijke of reglementaire beschikkingen die goederen moeten vergezellen. De niet of niet-tijdige overmaking van de nodige documenten zal leiden tot de ontheffing van aansprakelijkheid van de vervoerder, waarbij de opdrachtgever de vervoerder zal vrijwaren, onverminderd de mogelijkheden om de vracht te weigeren of om schadevergoeding te vragen. De vervoerder is in geen geval aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige opgave van informatie op de vervoersdocumenten, waaronder onder andere de juiste hoeveelheid en het juiste gewicht. Alle kosten, aansprakelijkheden en schade welke hieruit kunnen voortvloeien vallen uitsluitend ten laste van de opdrachtgever, bij wie ze kunnen worden verhaald.

Aansprakelijkheden wettelijk kader

Elke transportopdracht wordt aangegaan conform de dwingende bepalingen van het CMR-verdrag ende bepalingen hierin nopens de aansprakelijkheid van de vervoerder. De vervoerder exonereert zich voor elke andere aansprakelijkheid behalve deze onder CMR en deze onder andere, dwingende regelgeving. Dit brengt onder meer met zich mee dat de vervoerder geen enkele aansprakelijkheid draagt voor schade of vertraging ontstaan bij het laden of lossen der goederen (ook niet door ontdooien), terwijl de aflevering van goederen op de kaai zonder ontlasting van de geadresseerde zal beschouwd worden als een in ontvangst name zonder voorbehoud. Behoudens andersluidende vermelding op de vrachtbrief, wordt geen transportopdracht aangenomen onder een beding van rembours, onder aangenomen waarde der goederen of bijzonder belang bij aflevering. Het vervoer van risicogoederen (juwelen, geld, antiquiteiten, waardepapieren, accijnsgoederen als sigaretten,..) wordt enkel aanvaard op risico van de opdrachtgever.

Vrachtgelden en vervoerskosten

De vrachtgelden en vervoerskosten zijn verschuldigd door de opdrachtgever. In geval van vervoer waarbij de opdrachtgever aangeeft dat de betaling zal geschieden door de geadresseerde, zijn beiden hoofdelijk en ondeelbaar tot betaling gehouden. Het laden en lossen van de vervoerde goederen is niet inbegrepen in de vrachtgelden en dient te gebeuren op kosten en risico van de opdrachtgever. Het tijdsbestek voor het laden lossen wordt berekend vanaf de aanbieding der goederen bij de geadresseerde, ongeacht de al dan niet aanvaarding der goederen, en zal maximaal 1 uur bedragen per 5 ton vervoerde goederen. Voor ieder bijkomend begonnen half uur wordt een bijkomende vergoeding van 62 EUR gerekend. In gevallen van overmacht (weersomstandigheden, uitzonderlijke file, staking,…) is de vervoerder gerechtigd ofwel de vrachtgelden en –voorwaarden eenzijdig te wijzigen dan wel de vervoersovereenkomst te verbreken zonder enige vergoeding.

Alle facturen van de vervoerder aan de opdrachtgever dienen binnen de acht dagen na factuurdatum op de door de vervoerder aangegeven wijze voldaan worden, behoudens andersluidende vervaldatum. Na afloop van de vervaldatum wordt de opdrachtgever van rechtswege geacht in gebreke te zijn zonder bijkomende schriftelijke ingebrekestelling en is on middellijk over het factuurbedrag een conventionele schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 75 EUR alsmede rente vanaf de vervaldatum ten bedrage van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangerekend.

De opdrachtgever verleent aan de vervoerder een conventioneel retentierecht op alle goederen die zij naar aanleiding van transportopdrachten aan de vervoerder ter transport zou aanbieden, waarbij de opdrachtgever aangeeft over het beschikkingsrecht over deze goederen te beschikken, en dit tot aan de betaling van alle achterstallige bedragen dewelke de opdrachtgever nog aan de vervoerder zou moeten, zelfs al hebben deze bedragen een andere oorzaak dan de gegeven transportopdracht.

De vervoerder kan in geen geval instemmen met compensatie tussen haar vrachtfacturen en welk danige vordering die de opdrachtgever op haar zou kunnen hebben.

Ontbinding

Voor alle gevallen waar de opdracht niet doorgaat of wordt ontbonden, verbindt de opdrachtgever er zich toe om aan de vervoerder een schadevergoeding voor winstderving te betalen die overstemt met 20% van de reiskosten.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De vervoerder en de opdrachtgever onderwerpen zich ten aanzien van deze algemene voorwaarden en ten aanzien van alle overeenkomsten tussen partijen aan het Belgisch recht. Met betrekking tot geschillen tussen de partijen zijn bevoegd de Rechtbanken van het arrondissement Gent, waarnaast ook de rechtbanken vernoemd onder art. 31 eerste lid CMR internationale rechtsmacht hebben.

Nietigheid & aanvulling

De eventuele nietigheid van een van de bepalingen van deze voorwaarden heeft geenszins de nietigheid van de overige bepalingen tot gevolg, dewelke onverkort van toepassing blijven.

Offerte op maat ontvangen?

Terug naar boven